หนองบัวพระเจ้าหลวง แม่กวงเขื่อนใหญ่ ห้วยฮ่องไคร้ ศูนย์ศึกษา ล้วนนานา หัตถกรรม
สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด

+ ประวัติอำเภอ

+ อัตรากำลัง
+ ข้อมูลทั่วไป
+ ข้อมูลการเกษตร
+ สถิติการปลูกพืช 3 ปี
+ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
+ แผนปฏิบัติงานผู้บริหาร
+ แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
+ ภัยธรรมชาติ
+ แหล่งท่องเที่ยวเกษตร
+ รายงานพืชรายเดือน
+ รายงานการประชุม DM
 
รายงานโปรแกรม
+ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระบรมราชานุเคราะห์
+ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
+ ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบัน
เกษตรกร
+ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบล
+ งานวิสาหกิจชุมชน
+ การออกใบรับรองข้าวนาป
+ ทะเบียนเกษตรกร
+ สารสนเทศการผลิตการเกษตร
+ ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการเกษตร
+ ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร
Link เว็บไซต์
+ Ssnet
+ ระบบใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ
และลูกจ้าง
+ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม
การเกษตร
+ ระบบภูมิสารสนเทศ GIS
กรมส่งเสริมการเกษตร
+ แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 

 
 
สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับอำเภอ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดงาน "ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด"
ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด
ในงานมีกิจกรรมการแข่งขันประกอบอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 กพ. 57
และ การแข่งขันส้มตำลีลา วันที่ 16 กพ. 57

* รายละเอียดกำหนดการ *
   
ประชาสัมพันธ์
   
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่
ถ่ายทำสารคดี "การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ไทย"
ของคุณนิกร คำใหญ่ หมู่ 12 ต.เชิงดอย โดยมี
คุณธานี ธรรมสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
คุณประมวล เครือมณี เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด
พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
   
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอดอยสะเก็ด
ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมรมกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยสะเก็ด ได้จัดกิจกรรม
"Big Cleanning Day" เพื่อเตรียมการจัดงาน
"ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด" ณ บริเวณ ที่ว่าการอำเภอ,
สถานีตำรวจภูธร (หลังเก่า), สำนักงานเกษตรอำเภอ, สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
 
อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.ประมงอำเภอ, ทต.ลวงเหนือ และ สนง.โครงการส่งน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
ได้ร่วมทำกิจกรรมอนุโมทนาบุญ ปล่อยปลา สะเดาะเคราะห์ สืบชะตา ต้อนรับป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ บริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ต.ลวงเหนือ
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีท่านอดิศร กำเหนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
 
นายประมวล เครือมณี เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด
ชี้แจงนโยบาย วัตถุประสงค์การอบรม พัฒนาอาสาสมัครเกษตร
โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร ปี ๒๕๕๖
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)
 
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)
 
 
   
 
 
   
     

สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด
๑๒๕ หมู่ ๓ ถนนดอยสะเก็ด-บ่อสร้าง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๒๐
โทรศัพท์, โทรสาร ๐๕๓-๔๙๕๕๐๓
E-mail : doae0304@doae.go.th