หนองบัวพระเจ้าหลวง แม่กวงเขื่อนใหญ่ ห้วยฮ่องไคร้ ศูนย์ศึกษา ล้วนนานา หัตถกรรม
สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด

+ ประวัติอำเภอ

+ อัตรากำลัง
+ ข้อมูลทั่วไป
+ ข้อมูลการเกษตร
+ สถิติการปลูกพืช 3 ปี
+ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
+ แผนปฏิบัติงานผู้บริหาร
+ แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
+ ภัยธรรมชาติ
+ แหล่งท่องเที่ยวเกษตร
+ รายงานพืชรายเดือน
+ รายงานการประชุม DM
 
รายงานโปรแกรม
+ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระบรมราชานุเคราะห์
+ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
+ ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบัน
เกษตรกร
+ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบล
+ งานวิสาหกิจชุมชน
+ การออกใบรับรองข้าวนาปี
+ ทะเบียนเกษตรกร
+ สารสนเทศการผลิตการเกษตร
+ ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการเกษตร
+ ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร
+ ระบบรายงานแปลงพยากรณ์และ
เตือนการระบาดศัตรูพืช
 
Link เว็บไซต์
+ Ssnet
+ ระบบใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ
และลูกจ้าง
+ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม
การเกษตร
+ ระบบภูมิสารสนเทศ GIS
กรมส่งเสริมการเกษตร
+ แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 

 

นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายอินทร์เนตร เทพกุนา เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมถ่ายทำข่าวช่อง 5 เรื่อง ปุ๋ยสั่งตัดของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสันต้นดู่ หมู่ 2 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558

   
ประชาสัมพันธ์
   
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เดินทางมาตรวจเยี่ยมอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อรับทราบ
ปัญหาความต้องการของราษฎรและมอบนโยบาย
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ หอประชุมอำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557
เวลา 14.00 น.
โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอดอยสะเก็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงานทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่ให้การต้อนรับ
   
อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอ
สนง.ประมงอำเภอ เทศบาลตำบลลวงเหนือ และ
สนง.โครงการส่งน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ได้ร่วมจัด
กิจกรรมงานอนุโมทนาบุญ ปล่อยปลา สะเดาะเคราะห์
และสืบจาต๋า ต้อนฮับป๋าเวีปี๋ใหม่เมือง ครั้งที่ 2
วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 ณ บริเวณเขื่อน
แม่กวงอุดมธารา ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โดยมีท่านวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธ
 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่
ถ่ายทำสารคดี "การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ไทย"
ของคุณนิกร คำใหญ่ หมู่ 12 ต.เชิงดอย โดยมี
คุณธานี ธรรมสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
คุณประมวล เครือมณี เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด
พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
 
อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ
ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดงาน
"ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด"
ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2557
ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด

 
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอดอยสะเก็ด
ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมรมกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยสะเก็ด ได้จัดกิจกรรม
"Big Cleanning Day" เพื่อเตรียมการจัดงาน
"ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด" ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอ,
สถานีตำรวจภูธร (หลังเก่า), สนง.เกษตรอำเภอ,
สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
 
อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอ,
สนง.ประมงอำเภอ, ทต.ลวงเหนือ และ
สนง.โครงการส่งน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ได้ร่วม
กิจกรรมอนุโมทนาบุญ ปล่อยปลา สะเดาะเคราะห์
สืบชะตา ต้อนรับป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ในวันพุธที่ ๑๐
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ บริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีท่านอดิศร
กำเหนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธ
 
     

สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด
๑๒๕ หมู่ ๓ ถนนดอยสะเก็ด-บ่อสร้าง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๒๐
โทรศัพท์, โทรสาร ๐๕๓-๔๙๕๕๐๓

E-mail :
doae0304@doae.go.th